Zakupy na raty

Informacje prawne

Informacje dotyczące kredytów

Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (RTV EURO AGD), adres: 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15, jako pośrednik kredytowy w rozumieniu art. 5 ust. 3 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim informuje, że:

  • współpracuje z kredytodawcami;
  • w imieniu kredytodawcy pośrednik kredytowy umocowany jest do: zawierania umów kredytowych oraz ich zmiany w zakresie danych osobowych kredytobiorcy, a także przedmiotu kredytowania i przyjmowania oświadczeń kredytobiorców składanych w wykonaniu umów kredytowych w tym o odstąpieniu od umowy kredytowej;
  • kredytu konsumenckiego oferowanego przez pośrednika udziela: Alior Bank S.A., Santander Consumer Bank S.A.;
  • koszt czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub wykonywaniem umowy o kredyt, pobierany przez pośrednika kredytowego od konsumenta wynosi 0 zł;
  • pośrednik kredytowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy kredytowej otrzymuje wynagrodzenie od banku.

Informacje dotyczące pośrednika ubezpieczeniowego

sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tj. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1450)


Nazwa Opis
określenie agenta ubezpieczeniowego Euro-net sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa (dalej: Euro-net)
numer wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych nr wpisu: 11224879/A
sposób sprawdzenia wpisu do rejestru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. z 2006 r. Nr 178, poz. 1316) wniosek o udzielenie informacji z rejestru może być składany ustnie lub pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznie do Komisji Nadzoru Finansowego; w godzinach pracy Komisji Nadzoru Finansowego wnioskodawcy mogą osobiście uzyskać dostęp do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym
sposób wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego Euro-net wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego przy pomocy osób fizycznych spełniających wymagania określone w art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tj. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1450)
informacja o współpracy z zakładami ubezpieczeń Euro-net działa na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń: Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
informacja o posiadanych udziałach Euro-net nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów Euro-net uprawniających co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników Euro-net.
zakres działalności agenta ubezpieczeniowego Euro-net jest upoważniona do wykonywania czynności agencyjnych poprzez wykonywanie czynności faktycznych i prawnych pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia z zakresu działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) grup 1 (ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej), 2 (ubezpieczenia choroby), 9 (ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8), 13 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10–12.), 16 (ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych), 17 (ubezpieczenia ochrony prawnej.), 18 (ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.) załącznika do ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 950.) oraz czynności związanych z obsługą i wykonywaniem tych umów ubezpieczenia.
maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia 31 000 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy)
obszar działalności agenta ubezpieczeniowego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne jest obowiązana okazywać dokument upoważniający do działania w imieniu agenta ubezpieczeniowego - art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tj. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1450)


Dokumenty do pobrania

Pełnomocnictwo - ERGO HESTIA S.A.

Pełnomocnictwo – Inter PartnerAssistance S.A. Oddział w Polsce

Alior Bank S.A. - Informacja o administratorze danych osobowych

AXA - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Colonnade Insurance S.A - Informacja dotycząca danych osobowych

Europ Assistance S.A. - Zasady przetwarzania danych osobowych

Global Blue Polska Sp. z o.o - Informacja dla podróżnych korzystających z usługi Zwrot Podatku Podróżnym / Tax Free For Tourists

ERGO Hestia SA - Informacja dotycząca danych osobowych

Santander Consumer Bank SA - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Santander Consumer Bank SA - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez BIK


Ostatnio oglądane
Wyczyść